Karakuri Circus Anime Debuts on Amazon Prime

img
Oct
10
0
Amazon Prime is now streaming the first episode of the television anime of Kazuhiro Fujita’s Karakuri Circus (Le Cirque de Karakuri) manga. The service…

Fuente: ANN

Saltar a la barra de herramientas